Statuten

NAAM EN ZETEL
ARTIKEL 1
De vereniging draagt de naam: Startersnetwerk Hoeksche Waard.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Oud Beijerland.
DOEL
ARTIKEL 2
1. De vereniging heeft ten doel de vorming van een actief netwerk- exclusief voor ondernemers met
een jong bedrijf gevestigd in het gebied Hoeksche Waard en omliggende gemeenten, om in
openheid en vertrouwen ervaringen te delen, kennis uit te wisselen, te inspireren en informatie aan te
reiken met betrekking tot het functioneren als ondernemer.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door organisatie van themabijeenkomsten, workshops,
netwerkbijeenkomsten, sponsorprogramma’s, mediacontacten en biedt selectief een platform aan
bijzondere (ervaring)deskundigen, sprekers en/of schrijvers, om te voorzien in een praktische
bijdrage aan de kwaliteit van het ondernemerschap.
Middels een website presenteert de vereniging zich professioneel aan geïnteresseerden en houdt zij
op een besloten gedeelte haar leden met praktische en interactieve informatie op de hoogte
betreffende bijeenkomsten, evenementen, ontwikkelingen, leden- en sponsorgegevens evenals
interessante gesponsorde zaken en diensten.
DUUR
ARTIKEL 3
De vereniging is opgericht op twee februari tweeduizend vijf (02-02-2005) en is aangegaan voor
onbepaalde tijd.
LIDMAATSCHAP; SPONSORS RESPECTIEVELIJK DONATEURS
ARTIKEL 4
1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en sponsors respectievelijk ambassadeurs. Waar in
deze statuten wordt gesproken van lid of leden wordt/worden daaronder verstaan zowel de gewone
leden als de ereleden tenzij het tegendeel blijkt.
2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.
3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader
van de doelstelling van de vereniging, door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.
4. Sponsors resp. ambassadeurs zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van
een geldelijke bijdrage waarvan het minimum door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld
en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
5. Ambassadeurs hebben naast hun geldelijke bijdrage een actieve rol in het bereiken van de
doelstellingen van de vereniging.
ARTIKEL 5
1. Gewone leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, te weten ondernemers ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel met een jong bedrijf, tussen de nul en negen jaar actief, gevestigd binnen
het gebied van de Hoeksche Waard en de omliggende gemeenten, die op hun verzoek door het
bestuur als lid zijn toegelaten.
Het bestuur kan ook personen als lid toelaten die bestuurder/eigenaar zijn van een bedrijf dat langer
dan negen jaar in het werkgebied van de vereniging is gevestigd, indien de betreffende persoon
minder dan negen jaar tevoren als bestuurder/eigenaar is ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel of als de betreffende persoon reeds lid was voor het bereiken van de termijn
van 9 jaar.
Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
2. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd.
3. Sponsors respectievelijk ambassadeurs melden zich aan bij het bestuur, dat over de toelating
beslist.
Het bestuur deelt de toegelaten sponsor/ambassadeur onverwijld schriftelijk het minimum van de
jaarlijkse bijdrage mee.
4. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door
erfopvolging te worden verkregen.
VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
ARTIKEL 6
1. De leden zijn verplicht:
– tot het betalen van een contributie;
– de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene
ledenvergadering en van eventuele andere organen van de vereniging na te leven;
– de belangen van de vereniging niet te schaden;
– de overige verplichtingen, welke de vereniging in naam van haar leden aangaat, of welke uit het
lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
2. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot contributiebetaling.
3. Door de vereniging kunnen in naam van de leden géén verplichtingen worden aangegaan, dan
nadat het bestuur daartoe door de algemene vergadering vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard.
SCHORSING; EINDE LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 7
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste zes maanden, ingeval
het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of
gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.
Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten
niet worden uitgeoefend.
ARTIKEL 8
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een
verenigingsjaar.
Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke voor één november van het betreffende
verenigingsjaar in het bezit van de secretaris moet zijn.
Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van
het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende
verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten
minste vier weken, wanneer het lid na daartoe bij herhaling te zijn aangemaand, op de eerste
november niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan
alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de
statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden.
De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging tot gevolg hebben, wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste bij aangetekende
brief van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt.
De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan
bij het bestuur.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Het besluit van het bestuur tot ontzetting zal moeten worden genomen met ten minste twee/derde
van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak,
eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij
het bestuur anders besluit.
6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek
kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens
hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens het in lid 2
van dit artikel bepaalde.
SPONSORS RESPECTIEVELIJK AMBASSADEURS
ARTIKEL 9
1. Sponsors respectievelijk ambassadeurs hebben geen andere rechten of verplichtingen, dan die,
welke hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
2. De rechten en verplichtingen van de ambassadeurs kunnen te allen tijde door de vereniging of
door de ambassadeur door opzegging worden beëindigd, met dien verstande, dat bij opzegging
door de ambassadeurs de bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd
blijft.
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
GELDMIDDELEN
ARTIKEL 10
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van de gewone leden, uit de
bijdragen van de sponsors respectievelijk ambassadeurs, uit entreegelden, uit eventuele verkrijgingen
ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en uit eventuele andere toevallige baten.
2. Ieder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering
tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.
De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die verschillende contributies betalen.
3. De algemene vergadering kan bepalen dat nieuwe leden een entreegeld dienen te betalen.
De hoogte van het entreegeld wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
BESTUUR, BENOEMING, SCHORSING, ONTSLAG
ARTIKEL 11
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen.
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd.
3. Het bestuur verdeelt de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester in onderling overleg.
Het bestuur is verplicht voor elke vacature een voordracht van één of meer personen op te maken.
Ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van
de stemmen in de algemene vergadering kan eveneens een voordracht opmaken, die voor de
aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur moet zijn ingediend.
De algemene vergadering kiest uit de voorgedragen kandidaten.
Aan de voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde
van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
Is slechts één kandidaat voorgedragen en wensen niet ten minste een/derde van de aanwezige leden
stemming, dan is die voorgedragen kandidaat zonder stemming gekozen.
4. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen
aanwezig acht.
Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van de geldig
uitgebrachte stemmen.
Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door
het verloop van die termijn.
5. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt
met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden.
6. In een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Het bestuur is verplicht, hiertoe
zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen.
7. Driejaarlijks treedt een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
De aftredende is terstond herkiesbaar.
Wie in een tussentijdse vacature als genoemd in artikel 11.6 is gekozen, begint op dat moment aan
een nieuwe termijn van 3 jaar.
8. Het bestuur blijft bevoegd, ook al mochten tijdelijk één of meer bestuursleden ontbreken.
BESTUURSTAAK
ARTIKEL 12
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem
opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft, die tot de werkkring van twee of meer
bestuursleden behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk tegenover de vereniging, tenzij
hij bewijst, dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is, en dat hij niet nalatig is geweest in het
treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
3. Het bestuur is bevoegd, onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te
doen uitvoeren door commissies, waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en
ontslagen.
BESTUURSVERGADERING
ARTIKEL 13
1. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere
bestuursleden dit verlangen.
2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze
wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.
3. a. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2 worden genomen met
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits voor wat de in vergadering genomen
besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is;
b. Blanco stemmen zijn ongeldig.
4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij een bestuurslid anders wenst.
5. a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is
beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel;
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a. bedoelde oordeel de juistheid
daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe
stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur
aangewezen notulist notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld.
VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 14
1. De vereniging wordt in- en buiten rechte vertegenwoordigd door het voltallige bestuur of door de
voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester.
2. Iedere bestuurder kan zich terzake van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 1 bedoeld
door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, met dien verstande dat indien de
penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over bank- of girosaldi zulks slechts mogelijk is
binnen de volmacht nauwkeurig omschreven grenzen.
3. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of
verhuren van registergoederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling
voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene
vergadering.
4. Bestuursleden, aan wie krachtens deze statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend,
oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot
het aangaan van de betrokken rechtshandeling(en) is besloten.
Overtreding hiervan kan noch door, noch aan de vereniging worden tegengeworpen.
BOEKJAAR
ARTIKEL 15
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
REKENING EN VERANTWOORDING
ARTIKEL 16
1. Het bestuur is verplicht, van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te
houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op de jaarvergadering,
bedoeld in artikel 17, zijn jaarverslag uit, en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden,
rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
Bij gebreke hiervan kan, na afloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in
rechte van het bestuur vorderen.
3. a. Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft
voorzien, benoemt de algemene vergadering jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de
jaarvergadering een kascommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid, die geen
deel mogen uitmaken van het bestuur.
De leden van de kascommissie worden gekozen voor de duur van twee jaren en treden af volgens
een door het bestuur op te maken rooster.
Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar.
b. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur, en brengt ter
jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.
Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich voor rekening
van de vereniging door en deskundige doen bijstaan, doch niet dan met voorafgaande goedkeuring
van de algemene vergadering.
4. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen,
haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te vertonen en inzage van de boeken en
bescheiden van de vereniging te geven.
5. Indien de algemene vergadering het jaarverslag en de rekening en verantwoording goedkeuren,
wordt aan de algemene vergadering vervolgens het voorstel gedaan het bestuur decharge te
verlenen voor alle handelingen voor zover die uit de jaarstukken blijken.
6. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de
algemene vergadering een andere commissie bestaande uit ten minste drie leden, welke een nieuw
onderzoek doet van de rekening en verantwoording.
Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie.
Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar
bevindingen.
Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen
welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.
7. Het bestuur is verplicht, de bescheiden genoemd in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel ten minste
zeven jaar lang te bewaren.
ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 17
Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering)
gehouden.
Deze vergadering is in ieder geval bestemd tot:
a. bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering;
b. het uitbrengen door het bestuur van het jaarverslag;
c. behandeling en vaststelling van de jaarstukken;
d. vaststelling van de contributies en bijdragen;
e. vaststelling van de begroting;
f. voorziening in vacatures.
ARTIKEL 18
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een
termijn van ten minste acht dagen. Algemene vergaderingen worden gehouden op een plaats in het
werkgebied van de vereniging.
De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke en/of elektronische
mededeling (e-mail).
2. Behalve de in artikel 17 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden
gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met
opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door ten minste een zodanig aantal
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de algemene
vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van
een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd
ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen
overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.
ARTIKEL 19
1. Alle leden en alle sponsors respectievelijk ambassadeurs hebben toegang tot de algemene
vergadering, echter alleen leden hebben stemrecht. Ieder lid brengt één stem uit.
Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid,
dat echter in totaal niet meer dan drie stemmen kan uitbrengen.
2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of
aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft mits
met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene
vergadering.
Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van
wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering. Besluiten tot statutenwijziging of
ontbinding kunnen evenwel niet op deze wijze worden genomen.
4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de
voorzitter.
5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen op zich heeft verenigd.
Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de
personen, die het grootste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen,
die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in
aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.
6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is
beslissend.
Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt
een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige
dit verlangt.
BEVOEGDHEDEN ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 20
Aan de algemene vergadering komen in de vergadering alle bevoegdheden toe, die niet door de wet
of door de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
ARTIKEL 21
1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen.
Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal de vice-voorzitter of een van de andere bestuursleden als
leider van de vergadering optreden.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering
daarin zelf.
2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de
voorzitter aangewezen lid van de vereniging notulen gehouden, die in de eerstvolgende algemene
vergadering worden vastgesteld.
STATUTENWIJZIGING
ARTIKEL 22
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering,
waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden
voorgesteld.
De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op
een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag waarop de
vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering, met
een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
ARTIKEL 23
Het in artikel 22 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen
wordt genomen.
ARTIKEL 24
1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging van de gewijzigde statuten
neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de
vereniging haar woonplaats (zetel) heeft.
ARTIKEL 25
Een bepaling van deze statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van één of meer andere
bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.
ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 26
1. Behoudens het overigens in artikel 19 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, wordt de
vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering, genomen met ten
minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
2. Bij de oproeping tot de in de lid 1 van dit artikel bedoelde vergadering moet worden
medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden.
De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
3. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt
de vereffening door het bestuur.
4. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen
zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.
5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk
van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden
toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ARTIKEL 27
1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het
lidmaatschap, de introductie, het bedrag van de contributies en entreegelden, de werkzaamheden
van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en
gebruik van de accommodatie van de vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling
haar gewenst voorkomt.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering
genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd
zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten
wordt toegestaan.
SLOTBEPALING
ARTIKEL 28
Ingeval van twijfel omtrent strekking van enige bepaling uit de statuten op het huishoudelijk
reglement beslist het bestuur, met dien verstande, dat het bestuur zijn beslissing op de
eerstvolgende ledenvergadering ter bekrachtiging zal voorleggen