Winactie

Win een bekendheid boost!

Maak kans op een artikel over jou en je bedrijf op startsmarthw.nl en in het starterspakket van volgend jaar!

Deel een foto met je BAAS mok op Instagram en vertel wat over je zelf en je bedrijf! Gebruik de hashtag #startsmarthw en tag @startsmarthw.

 

Actievoorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze Voorwaarden beschrijven de officiële regels in verband met de wedstrijd voor de ‘bekendheidboost-winactie’ van Gemeente Hoeksche Waard en StartSmartHW (hierna genoemd: “de Wedstrijd”). Deze Voorwaarden zijn beschikbaar via de volgende link: https://www.startsmarthw.nl/actievoorwaarden
 2. De Wedstrijd wordt georganiseerd door Gemeente Hoeksche Waard en StartSmartHW. Gemeente Hoeksche Waard: W. van Vlietstraat 6,3262 GM Oud-Beijerland. StartSmartHW: Albert Einsteinstraat 26, 3261 LP Oud-Beijerland
 3. Door deel te nemen stemmen de Deelnemers ermee in dat ze gebonden zijn door deze Voorwaarden en aan de interpretatie ervan volgens de relevante geldige wet.
 4. Door deel te nemen stemmen de Deelnemers ermee in dat ze gebonden zijn door deze Voorwaarden en aan de interpretatie ervan volgens de relevante geldige wet. De Wedstrijd vindt online plaats op het socialmediaplatform Instagram, en loopt van oktober 2021 tot 29 december 2022 om 23:59 uur. (hierna genoemd: de Duur).

 

 

Artikel 2 – Deelnemers en deelnamevoorwaarden

 1. Elke natuurlijke persoon die meerderjarig is (wettelijke leeftijd) volgens de plaatselijke wet waar de Wedstrijd plaatsvindt, met woonplaats in Nederland en met een profiel op het relevante socialemediaplatform waar deelname mogelijk wordt gemaakt (hierna genoemd: “de Deelnemer”). De Organisator heeft het recht om de nationaliteit van de Deelnemer en de leeftijd van de Deelnemer op elk moment te controleren.
 2. De volgende mensen zijn uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd:
 • Minderjarigen;
 • Werknemers van de Organisator en van gelieerde maatschappijen van de Organisator, waaronder Verdelers en concessionarissen;
 • Werknemers en andere leden van het personeel of van bedrijven van derden die (in)direct betrokken zijn bij de creatie, ontwikkeling, organisatie, administratie en/of promotie van de Wedstrijd;
 • Familieleden tot in de tweede graad van de bovenvermelde personen, en personen die de woonplaats van diezelfde(n) delen.
 • De Deelnemer kan meerdere keren aan de Wedstrijd deelnemen

 

 

Artikel 3 – De Wedstrijd

 1. Om te kunnen deelnemen, moeten deelnemers een delen op Instagram en gebruik maken van de hashtag #startsmarthw + en tag @startsmarthw. De inzending moet voldoen aan alle campagne- en postvereisten, zoals gespecificeerd, om in aanmerking te komen voor een prijs. Inzendingen die onvolledig zijn of niet voldoen aan de regels of specificaties, kunnen naar het uitsluitende oordeel van StartSmartHW worden uitgesloten. U dient de gevraagde informatie te verstrekken.
 2. Alle Deelnemers garanderen uitdrukkelijk dat ze de enige auteur zijn van alle inhoud die ze in verband met hun deelname aan de Wedstrijd hebben ingediend, en dat ze alle noodzakelijke rechten en titels voor de wedstrijd hebben verkregen om aan deze Wedstrijd te kunnen deelnemen. Alle Deelnemers geven een niet-exclusieve levenslange licentie voor de hele wereld aan de Organisator voor de publicatie van de ingediende inhoud op de respectieve pagina’s van de Organisator op Instagram. Alle Deelnemers vrijwaren de Organisator van alle claims van derden in verband met de ingediende inhoud, inclusief foto’s, video’s en/of verhaal (narratieve inhoud).
 3. StartSmartHW bv benoemt een jury, bestaand uit bestuursleden van Netwerkclubs in de Hoeksche Waard, die de winnende inzendingen zal bepalen. De persoon die voldoet aan de vereisten die zijn vermeld in dit document en op Instagram, zal de Jury de winnende inzendingen kiezen op basis van originaliteit en in de geest van de campagne, en de overeenkomstige winnaar bepalen (hierna genoemd: de Winnaar. De Winnaar wordt binnen drie (3) dagen na selectie van de Winnaar getagd in een opmerking onder de speciale posts op Instagram. Alklima bv is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van berichten van de Winnaar als gevolg van spam, andere beveiligingsinstellingen of voor het door de Winnaar verstrekken van onjuiste of anderszins niet-functionerende contactgegevens. Indien de Winnaar niet kan worden bereikt, niet in aanmerking komt, de prijs niet binnen zeven (7) natuurlijke dagen na verzending van de kennisgeving met betrekking tot de gewonnen prijs opeist, of niet tijdig de vereiste verklaring en machtiging voor vrijgave terugstuurt, kan de prijs verbeurd worden verklaard en een andere Winaar worden geselecteerd. Ontvangst door de Winnaar van de prijs die in deze campagne wordt aangeboden, is afhankelijk van de naleving van alle nationale en lokale wetgeving en regelgeving.
 4. De keuze van de Winnaar is definitief en bindend, en de Organisator zal over de keuze niet discussiëren of communiceren.

 

 

Artikel 4 – Prijs

 

 1. De Competitie wordt georganiseerd in Nederland​ voor de respectieve inwoners en voldoet aan de eisen die in artikel 2 worden gesteld. Voor elk socialmediaplatform (Facebook en Instagram) zijn 4 dezelfde prijzen gereserveerd: 1 interview met de Winnaar over zijn/haar bedrijf, 1 publicatie in de Hoeksche Waaier van volgend jaar (mits uitgegeven), 1 publicatie op www.startsmarthw.nl en 1 publicatie op het instagram platform van @startsmarthw.
 2. De prijs wordt geleverd op het adres binnen het grondgebied van de EU dat is aangegeven door de Winnaar en niet later dan negentig ( 90) dagen nadat de adresgegevens zijn verstrekt. De Winnaar neemt alle overige gemaakte kosten voor het in ontvangst kunnen nemen van de prijs, zoals administratie- en transportkosten, op zich.
 3. Toegekende prijzen worden persoonlijk toegewezen. Ze zijn niet overdraagbaar en kunnen in geen geval worden vervangen door alternatieven of door cash betalingen.
 4. De Organisator zal onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk zijn of compensatie betalen als de winnaar in de onmogelijkheid verkeert om zijn of haar prijs te claimen wegens wettelijke beperkingen.
 5. De wedstrijduitslag is definitief. De Organisator is niet aansprakelijk voor kosten in geval de Winnaar of zijn of haar metgezel een aspect van de prijs annuleert of die wilt wijzigen. De Organisator heeft het recht om de prijs te veranderen door omstandigheden wegens overmacht.

 

 

Artikel 5 – Diskwalificatie van of veranderingen/annulering van de wedstrijd

 1. Deelname is onder voorwaarde van de aanvaarding en naleving van de Voorwaarden, en de regels van de Wedstrijd opgenomen in de Voorwaarden. De Organisator heeft het recht om deelnemers aan de Wedstrijd te diskwalificeren omwille van één of meer van de volgende redenen: (i) alle omstandigheden wegens overmacht, (ii) bewust knoeien met het mechanisme van de Wedstrijd, (iii) overtreding van één of meerdere Voorwaarden, inclusief overtreding van de deelnamevoorwaarden, (iv) hacking van data van elk type, (v) in situaties zoals voorzien in de Voorwaarden, (vi) incorrecte of onnauwkeurige persoonlijke gegevens melden bij de registratie, (vii) elke andere reden waarvan de Organisator vindt dat ze niet in de geest van de Wedstrijd is. Louter een verdenking van oneerlijk gedrag is voldoende reden voor diskwalificatie. In geval van een diskwalificatie nadat de prijs werd toegekend, heeft de Organisator het recht om aan de onrechtmatige of gediskwalificeerde winnaar te vragen om de prijs terug te geven of om een bedrag te betalen van de waarde van de prijs.
 2. De Organisator heeft her recht om de Wedstrijd of de Voorwaarden ervan aan te passen, en/of om de Wedstrijd of de toegekende Prijs of Prijzen op te schorten of te annuleren. Dat omvat in het bijzonder het geval waarbij onvoorziene omstandigheden of gevallen van overmacht, zoals internetstoringen, stroomuitval, serverstoringen, virusaanvallen, hacking, internetpiraterij, annuleringen, handelingen van deelnemers, wijzigingen van de wettelijke omstandigheden of onverwachte legale verboden en/of beperkingen in een of meer deelnemende landen of alle andere omstandigheden wegens overmacht van de Organisator, die de organisatie van de Wedstrijd, de toepassing van de Voorwaarden en/of het toekennen van de prijs tijdelijk of definitief onmogelijk maken. In geval de Wedstrijd wordt opgeschort of geannuleerd door de Organisator, worden de Deelnemers op de hoogte gebracht van de opschorting of organisatie via een openbaar bericht (public message) op Facebook of Instagram als dat mogelijk is.
 3. In geval van opschorting of annulering van de Wedstrijd of van de toegekende Prijs wegens daden van de Deelnemers, worden zulke Deelnemers aansprakelijk gehouden voor alle schade, direct of indirect, inclusief claims van Deelnemers of derden, opgelopen door de
 4. Organisator door de opschorting of annulering. Na opschorting of annulering kan de Organisator niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen uitgaven of geleden schade, zowel direct als indirect, of gevolgschade of andere schade, en de Organisator is niet verplicht om een alternatieve Wedstrijd of een aanbod van een alternatieve Prijs te organiseren.

 

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. De Organisator is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat tijdens de organisatie van of deelname aan de Wedstrijd of de Prijs, ongeacht de oorzaak of de gevolgen van zulke schade, inclusief schade door: a) de schending van intellectuele eigendom van derden, van privacy, van persoonlijke of andere eigendomsrechten door de Deelnemer; b) problemen met de internetverbinding, alle andere problemen met het telecommunicatienetwerk, met de hardware, software, met ISP’s, veroorzaakt door virussen, technische problemen van welke aard dan ook, met hacking, door gerechtelijke bevelen of bindende wetgeving; c) door de Organisator niet ontvangen registratieformulieren in geval van overmacht, kwaadwillige tussenkomst van derden, connectieproblemen, of andere problemen die zich voordoen en die buiten het bereik van de invloed van Gemeente Hoeksche Waard en StartSmartHW zijn; d) wijzigingen aan de Voorwaarden of annulering van de Wedstrijd.
 2. Behalve in geval van ernstig of opzettelijk wangedrag kunnen de Organisator, het personeel van de Organisator en geen enkele derde waarop de Organisator steunt voor de organisatie of publiciteit van de Wedstrijd, aansprakelijk zijn voor verlies of schade van welk type dan ook (inclusief persoonlijke verwondingen of verliezen of schade, direct en indirect, gevolgschade en andere schade), die zou ontstaan als gevolg van de organisatie van of deelname aan de Wedstrijd, de aanduiding van de Winnaar(s) of het toewijzen of het gebruik van de prijzen.
 3. De Organisator aanvaardt als regel geen aansprakelijkheid in geval de Winnaar er niet in slaagt om de levering aan te nemen en/of te aanvaarden, ongeacht de reden, of waarbij hij of zij er niet in slaagt om de Organisator op de hoogte te brengen van een adreswijziging voor de levering binnen de tijd zoals die door de Organisator naar eigen goeddunken zal worden bepaald. De Organisator aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor Prijzen die niet aankomen door andere omstandigheden wegens overmacht.
 4. In geval van een fout, ongeacht de oorzaak, en al of niet een productiefout die al of niet duidelijk is, en die de Wedstrijd op een of andere manier beïnvloedt, heeft de Organisator het recht om de Wedstrijd uit te voeren alsof de fout niet optrad. Als de Organisator het gepast en/of haalbaar acht, mag Alklima ervoor kiezen om Deelnemers van de fout op de hoogte te brengen en de fout te corrigeren.
 5. IN GEEN GEVAL IS DE ORGANISATOR AANSPRAKELIJK TEN OPZICHTE VAN U VOOR DIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, EXEMPLAIRE OF HOGE SCHADEVERGOEDING OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS, BEDRIJVIGHEID OF WINST), ONTSTAAN DOOR OF IN VERBAND MET UW DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD, ONGEACHT OF ZULKE AANSPRAKELIJKHEID ONTSTAAT DOOR CLAIMS OP BASIS VAN CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (TORT) (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, EN ONGEACHT OF ORGANISATOR WERD GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZO’N VERLIES OF SCHADEVERGOEDING. Sommige jurisdicties laten geen beperkingen of uitsluiting van aansprakelijkheid toe voor incidentele of gevolgschade, daarom is het mogelijk dat de bovenstaande beperkingen of uitsluiting van aansprakelijkheid voor sommige deelnemers niet gelden.

 

 

Artikel 7 – Privacy

 1. Tijdens de deelname delen de Deelnemers hun naam, foto’s, video’s en verhaal (narratieve inhoud) op het profiel of de pagina van Mitsubishi Electric op Facebook of Instagram. Die gegevens worden als “persoonlijke gegevens” beschouwd in de betekenis van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (General Data Protection Regulation) (hierna genoemd: AVG).
 2. De Deelnemers stemmen door hun deelname ermee in dat hun persoonlijke gegevens voor de Wedstrijd door de Organisator worden verzameld en verwerkt. De wettelijke grond voor de verwerking is de uitvoering van het contract, zoals vermeld in artikel 6 1 b) AVG. Het doel van de verwerking is de degelijke administratie van de Wedstrijd. De persoonlijke gegevens worden opgeslagen (op de socialemediapagina’s) tot de Prijzen zijn geleverd.
 3. De Verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van uw persoonlijke gegevens is de Organisator. Elke Deelnemer begrijpt echter dat aangezien hij of zij een profiel op Facebook of Instagram heeft en gebruikt, de eigenaars van dit platform ook worden beschouwd als Verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking die gebeurt op dat platform. Voor meer informatie verwijst de Organisator naar de privacyverklaringen van de respectieve socialemediaplatforms. Elke verwerking van persoonlijke gegevens is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming .
 4. We voeren geen profileringen uit en nemen geen geautomatiseerde beslissingen in verband met uw persoonlijke gegevens. We zullen uw gegevens aan niemand doorgeven, behalve aan Facebook Inc. voor de degelijke administratie van deze Wedstrijd. U begrijpt dat uw persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door Facebook Inc, als het socialemediaplatform dat voor de Wedstrijd wordt gebruikt. Uw gegevens worden ook opgeslagen op servers buiten de Europese Unie, meer in het bijzonder in de Verenigde Staten van Amerika. Facebook Inc. houdt zich aan de normen van het EU-VS-privacyschild.
 5. De Organisator wil elke Deelnemer graag wijzen op de rechten van de Deelnemer om meer informatie te vragen over de verwerking, over het vragen van toegang tot en over wijziging van de persoonlijke gegevens van de Deelnemer, om bezwaren te uiten tegen de verwerking, om te vragen tot het tot een minimum beperkt houden of verwijderen van hun persoonlijke gegevens, en om te vragen om overdracht van hun persoonlijke gegevens aan derden of om een kopie van de gegevens te krijgen. Deelnemers begrijpen dat hun verdere deelname materieel onmogelijk is als hun gegevens niet kunnen worden verwerkt. Als een Deelnemer een verzoek indient voor een vroegtijdige verwijdering van de gegevens van de Deelnemer, dan wordt die Deelnemer uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd.
 6. Als u denkt dat uw privacyrechten werden geschonden, dan kunt u een klacht indienen bij uw relevante gegevensbeschermingsautoriteit. Als u niet weet met welke gegevensbeschermingsautoriteit u contact moet leggen, gelieve dan de volgende website te raadplegen: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

 

 

Artikel 8 – Geschillen en klachten

 1. Elke klacht of elk geschil betreffende deze Voorwaarden moet worden gericht aan de Organisator via het volgende contactadres: xxxxx
 2. In geval van geschillen betreffende de interpretatie van deze Voorwaarden stemmen de Deelnemers en de Organisator ermee in om elkaar te raadplegen om een minnelijke schikking te vinden om het geschil op te lossen.
 3. Alle besluiten van de Organisator zijn definitief en bindend voor alle kwesties betreffende de Wedstrijd. Er is geen beroep mogelijk.

 

Artikel 9 – Sociale media

 1. Deze Wedstrijd wordt georganiseerd op Instagram. De Organisator verklaart expliciet dat Facebook Inc. in geen geval kan worden geassocieerd met de Wedstrijd, en dat Facebook Inc. deze Wedstrijd niet goedkeurt, onderschrijft, beheert of leidt. Facebook Inc. is niet aansprakelijk voor problemen of kwesties betreffende deze Wedstrijd.
 2. Alle Deelnemers garanderen om de voorwaarden van het socialemediaplatform dat wordt gebruikt betreffende deze Wedstrijd, te gehoorzamen en na te leven, evenals de geldige wet.